Opšti uslovi putovanja

Grupna Putovanja

NAPOMENE U VEZI SA PUTNIM ISPRAVAMA: Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju. Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju. Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje. Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje. U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost. Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave, putnik nema pravo na refundaciju. Ukoliko su letovi iz gradova u Evropskoj uniji, preporuka je da se putnici sa novim biometrijskim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje…) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs . Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije, putnik nema pravo na refundaciju.

NAPOMENE U VEZI MEĐUNARODNOG PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA: Organizator putovanja preporučuje putnicima da, pre polaska na putovanje, pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama SUPER TRAVEL-a moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguranja koja pokriva, u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove do 30 000 evra.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: Imena smeštajnih objekata biće potvrđena nakon formiranja grupe, najkasnije 10 dana pre početka putovanja. Organizator putovanja, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija će se potruditi da izađe u susret željama putnika. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a check-out je poslednjeg dana boravka do 09:00 časova (postoji mogućnost kasnijeg izlaska). Opis smeštaja dostupan je u agenciji SUPER TRAVEL ili na web stranici www.diskodrugarputovanja.rs. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata ( npr. sef, mini-bar, TV…). Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni. Cene fakultativnih izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

Organizator putovanja je agencija SUPER TRAVEL / Licenca br. OTP313-2010 od 17.02.2010. Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…) Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi nikakvu odgovornost. Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim i posebnim uslovima putovanja. Putnik je dužan da se raspita o tačnom vremenu i mestu polaska 2 dana pre datuma polaska. Aranžman je rađen na bazi od minimum 10 putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 10 dana pre datuma polaska. Prilikom određivanja rasporeda sedenja u prevoznim sredstvima agencija će nastojati da izađe u susret svim zahtevima putnika, ali ne može garantovati ovakvu uslugu. U slučaju nedoličnog ponašanja putnika, ometanja vodiča ili vozača u obavljanju posla ili uznemiravanja drugih putnika, vodič ili predstavnik agencije ima pravo da tog putnika isključi sa putovanja bez prava žalbe ili povraćaja novca. Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju. Posle kupovine avio karata, novac uplaćen za iste je nemoguće refundirati i u tom slučaju važe uslovi aviokompanije. Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije. Moguće je, u retkim slučajevima, blago pomeranje datuma putovanja u zavisnosti od raspoloživosti mesta na letovima.